Tekst - Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bob Vlaar Partyverhuur


Artikel 1 Gebruiksvoorwaarden

1.1 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde materiaal tussen het moment van opbouwen of bezorgen van het materiaal en het moment van het afbreken of ophalen van het materiaal. Geconstateerde schade wordt direct of achteraf aan de huurder in rekening gebracht. Dit geldt ook voor vermissing.  
1.2  De door huurder gehuurde materialen worden schoon en in goede staat geleverd door de verhuurde en door de huurder ook weer afgeleverd.
1.3 Wanneer er sprake is van schoonmaak kosten of reparatiekosten van het gehuurde materiaal dan zullen deze aan de huurder worden doorberekend.
1.4 De huurder is verplicht om elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal te melden. Zonder toestemming van Bob Vlaar Partyverhuur mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
1.5 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde materialen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de duur van de overeenkomst.
1.6 Over te laat teruggebracht gehuurde materialen wordt minimaal 1 dag en maximaal het aantal dagen te laat volledig doorberekend conform de door Verhuurder gehanteerde verhuur tarieven.

 

Artikel 2 verplichting huurder

2.1 De huurder is verplicht de gehuurde materialen te gebruiken volgens deze overeenkomst.
2.2 Huurder mag geen veranderingen aan de gehuurde materialen aanbrengen.
2.3 Huurder dient Bob Vlaar partyverhuur te allen tijde toegang tot de gehuurde materialen te verschaffen.
2.4 Huurder zal immer aanspraken van derden afwijzen en Bob Vlaar partyverhuur vrijwaren.
2.5 Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming van Bob Vaar partyverhuur.
 

Artikel 3 Verzekeringen

3.1 De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde materialen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder is gesteld. Huurder zal daartoe de materialen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door o.a. verlies, diefstal, beschadiging, mollest, vandalisme of ten gevolge van brand.
 

Artikel 4 aansprakelijkheid

4.1 Voor schade aan de huurder of derden, alsmede schade ontstaan aan roerende en onroerende goederen, direct of indirect voortkomend uit het gebruik van de gehuurde materialen is Bob Vlaar partyverhuur niet aansprakelijk. Zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van ondeugdelijk materiaal. Huurder zal Bob Vlaar partyverhuur ter zake voor alle aanspraken, inclusief aanspraken van derden, vrijwaren.
 

Artikel 5 Betalingen

5.1 Rekeningen moeten uiterlijk binnen 3 dagen voorafgaande aan de plaatsing dan wel levering van de goederen per bank te worden voldaan.
5.2 Indien aan de onder 5.1 genoemde voorwaarde niet kan worden voldaan dan dient bij levering van de goederen het factuurbedrag contant te worden voldaan.
 

Artikel 6 Mededelingsverplichtingen huurder

6.1 Huurder is bij het ophalen van de goederen verplicht om, een kopie van een geldig legitimatiebewijs hiervan achter te laten tijdens de duur van de overeenkomst.
6.2 Huurder dient Bob Vlaar partyverhuur onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders gehuurde materialen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Bob Vlaar partyverhuur dreigen te worden geschaad.
 

Artikel 7 Annulering

7.1 Annulering door huurder kan alleen schriftelijk.
7.2 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze een schadevergoeding aan verhuurder verschuldigd conform onderstaande regeling:
7.2.1 Bij annulering door huurder binnen 8 dagen na reservering is geen schadevergoeding verschuldigd tenzij het bedoelde onder 7.2.4 en 7.2.5 van toepassing is..
7.2.2 Bij annulering na 8 dagen na reservering en 30 dagen voor levering, bedraagt de schadevergoeding 30% van het orderbedrag.
7.2.3 Bij annulering binnen 30 dagen voor levering, bedraagt de schadevergoeding 50% van het ordebedrag.
7.2.4 Bij annulering binnen 8 dagen voor levering bedraagt de schadevergoeding 75% van het ordebedrag.
7.2.5 Bij annulering binnen 48 uur voor levering, bedraagt de schadevergoeding 100% van het ordebedrag.
 

Artikel 8 Overmacht

8.1 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is door omstandigheden welke buiten de invloedsfeer van een der partijen ligt, heeft verhuurder het recht om de overeenkomst te wijzigen.
 

Artikel 9 Diversen

9.1 Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
 

Artikel 10 geschillen en toepasselijk recht

10.1 Op alle door Bob Vlaar partyverhuur gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
10.2 Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Bob Vlaar partyverhuur verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar Bob Vlaar partyverhuur gevestigd is. Alle rechtsvordering, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen al naar gelang de aard van het geschil aan  het Kantongerecht of de Arrondissementsrechtbank  worden voorgelegd, met uitsluiting van iedere andere rechter. Alle hieruit voortvloeiend kosten zijn voor rekening van de huurder.

Bob Vlaar Partyverhuur logo
Bob Vlaar Partyverhuur
Tekst - Slideshowfooter

Feestartikelen huren?

Bekijk ons assortiment

Bob Vlaar Partyverhuur logo
Bob Vlaar Partyverhuur

Copyright © 2024 Bob Vlaar Partyverhuur | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM